Inicio Utilidades TDT - ICT

TDT - ICT

Preguntas más frecuentes sobre la televisión digital terrestre y la infraestructura común de telecomunicaciones.

Preguntes freqüents

Quins edificis han de disposar d’ICT?

Han de disposar d’ICT tots els edificis, d’ús residencial o no, siguin de nova construcció o rehabilitació integral, acollits o que s'hagin d’acollir al règim de propietat horitzontal, és a dir, que disposin d’algun element comú (aparcament, jardí, piscina, etc.). També n'han de disposar els edificis que, totalment o en part, hagin estat o siguin objecte d'arrendament per un termini superior a un any, llevat dels que tinguin un sol habitatge. (Article 2 del Reial Decret-Llei 1/1998, de 27 de febrer.)

(En relació a la propietat horitzontal, vegeu la Llei 8/1999, de 6 d’abril, de Reforma de la Llei 49/1960, 21 de juliol (BOE 84 de 08.04.1999). L'article 13 d'aquesta de la Llei 7/1000 regula els acords de la Junta de propietaris.)

La meva casa unifamiliar ha de disposar d’ICT?

Sí, si s’acull o ha d’acollir-se al règim de propietat horitzontal (normalment, perquè disposa d'algun element comú com aparcament, jardí, piscina, etc.) Vegeu la pregunta ‘Quins edificis han de disposar d’ICT?’

Amb quines característiques ha de comptar com a mínim una ICT?

Les infraestructures comunes de telecomunicacions han de comptar com a mínim amb aquests serveis (Reial Decret-Llei 1/1998, de 27 de febrer):

 • Ràdio i televisió per ones terrestres: l’usuari ha de rebre aquest servei a casa.
 • Ràdio i televisió per satèl·lit: la ICT ha d’estar preparada per a rebre aquest servei quan la comunitat decideixi instal·lar una antena parabòlica (és a dir, hi ha d'haver la xarxa de distribució).
 • Telefonia: l’usuari ha de poder rebre aquest servei a casa quan el contracti (és a dir, hi ha d'haver la instal·lació fins a l'habitatge).
 • Telecomunicacions per cable: la ICT ha d’estar preparada i tenir totes les canalitzacions necessàries per poder incorporar aquest servei quan arribi l’operador de cable arribi a l'edifici i se'n contracti el servei.

Puc disposar a casa meva de la televisió digital terrestre TDT?

Per tal de rebre la TDT, les persones que no en disposen hauran de:

 1. Comprovar si tenen cobertura.

 2. Disposar d'un receptor digital, ja sigui un un sintonitzador independent o un televisor amb TDT incorporada.

 3. En edificis amb antena comunitària caldrà que la comunitat de propietaris contracti un instal·lador habilitat perquè faci l'adaptació necessària per a rebre els nous canals digitals.

En el lloc www.tdt.cat hi ha informació general sobre la TDT, i també se n'informa al telefòn 012 d'atenció ciutadana. Pel que fa a la cobertura, hi ha disponible la pàgina  www.tdt.es on, a partir del codi postal, s'informa orientativament de si hi ha cobertura i dels canals previstos a la zona.

En tot cas, és l'instal·lador de telecomunicacions qui podrà comprovar la cobertura de la zona i analitzar la instal·lació per determinar si cal adaptar-la. Haurà de fer instal·lacions de tipus A, i se'n poden cercar, per zona geogràfica, a l'apartat consulta d'instal·ladors d'aquest mateix web.

He comprat un pis nou i vull saber si ha de tenir TDT

La normativa d'ICT especifica que hi ha d'haver els canals institucionals, les televisions privades amb concessió i les televisions locals amb autorització administrativa, i això inclou els canals TDT quan estiguin en funcionament. Per tant, donat que el desplegament de la TDT s'està fent progressivament, la ICT disposa dels canals TDT que es rebien en el moment en què aquesta es va dissenyar o instal·lar. La referència seria la data en què es va visar el projecte tècnic, del qual la propietat n'ha de disposar. Donat que el projecte tècnic es pot presentar a partir del moment en què s'ha obtingut la llicència d'obres, la data en què es va obtenir aquesta llicència també serveix de referència per saber els canals TDT instal·lats.

Per als edificis dins l'àrea de cobertura de la torre de Collserola, la TDT va començar les emissions regulars a la segona meitat del 2002, així que els edificis construïts a partir d'aquesta data han de disposar ja d'una ICT amb canals de TDT. Val a dir, però, que aquesta ICT no tindrà els canals que hagin entrat en funcionament més tard, i donat que el desembre del 2005 (en el cas de Collserola) es va fer una ampliació important dels canals de TDT, en qualsevol cas es fa necessària una adaptació, per bé que senzilla.

Per a edificis que es construeixin a partir de l'entrada en vigor de l'Ordre ITC/1077/2006, de 6 d'abril, s'obliga que els projectes tècnics incloguin els elements necessaris per a la recepció dels canals de TDT amb habilitació legal i previsió de cobertura a la ubicació de l'edifici, de manera que la instal·lació posterior de la ICT pugui incorporar realment els canals que hagin entrat en funcionament fins a aquell moment.

Què haig de fer per tenir accés a un nou servei de telecomunicacions?

Quan el propietari d’un pis o local o, en el seu cas, un arrendatari, desitgi rebre la prestació d’un servei de comunicacions electròniques al qual es pugui accedir a través d’una infraestructura determinada, haurà de comunicar-ho al president de la comunitat de propietaris o, en el seu cas, al propietari de l’edifici, abans d’iniciar qualsevol obra. El president de la comunitat de propietaris o el propietari li hauran de respondre abans de 15 dies des del moment de la comunicació, i s'aplicaran, segons procedeixi, les següents regles:

 • En cas que ja existeixi a l’edifici la infraestructura o, si en el termini de tres mesos des de la comunicació estigués previst d'adaptar-ne l’existent o d'instal·lar-ne una de nova amb la finalitat de permetre l’accés als serveis en qüestió, no podrà dur-se a terme cap obra per part del copropietari o de l’arrendatari.
 • En el supòsit que no existeixi la infraestructura, no inclogui el servei al qual el copropietari o l’arrendatari desitja accedir, o no se n’instal·lés una de nova ni se n’adaptés la preexistent en el termini de tres mesos, el comunicant podrà realitzar l’obra que li permeti la recepció dels serveis de comunicacions electròniques corresponents. Els costos de la instal·lació aniran al seu càrrec, si no hi ha d'altres usuaris.
 • En el cas que posteriorment altres veïns volguessin accedir al mateix servei hauran de connectar-se a l’antena del primer, compartint la instal·lació i la part corresponent dels costos, i no podran afegir noves antenes individuals.

(Article 9 del Reial Decret-Llei 1/1998.)

(Per a més informació vegeu la Llei 8/1999, de 6 d'abril, de Reforma de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre Propietat Horitzontal, article tretzè.)

Vull rebre la TDT però la propietat no vol adaptar l'antena

La TDT substituirà completament la televisió analògica, i per tant, tard o d'hora caldrà adaptar totes les instal·lacions. Si, tanmateix, la propietat de l'edifici o la majoria de veïns no volen fer l'adaptació, el veí o veïns que desitgen disposar d'aquest servei hi tenen dret, al seu càrrec, d'acord amb el procediment que s'explica a la pregunta ‘Què haig de fer per accedir a un nou servei de telecomunicacions?’

Vull posar una antena parabòlica i la comunitat no em deixa

Vegeu la pregunta ‘Què haig de fer per accedir a un nou servei de telecomunicacions?’

Quins tècnics tenen reconeguda la capacitat per realitzar projectes d'ICT?

La normativa sobre ICT preveu que els projectes tècnics hauran d’estar signats per un enginyer de telecomunicació o un enginyer tècnic de telecomunicació i ser visats pel col·legi professional corresponent.

(Segons la Circular del Director general de Radiodifusió i Televisió, de 27 de juliol de 1999 i la Llei 10/2005, de mesures urgents per a l'impuls de la TDT, de liberalització de la televisió per cable i de foment del pluralisme.)

No veig bé la televisió. Tinc interferències. Què haig de fer?

El primer que cal és fer revisar la instal·lació per un instal·lador habilitat per la Generalitat de Catalunya. En cas que un cop feta la revisió el problema persisteixi, cal presentar una sol·licitud d’intervenció de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació amb un informe de l’instal·lador en què s’acrediti que no es tracta d’un problema de la instal·lació, sinó extern a aquesta. La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació planificarà una inspecció per estudiar l’origen d’aquest problema.

Quins són els canals de TV d’instal·lació obligatòria en una ICT?

Els canals de TV d’instal·lació obligatòria en una ICT són els canals institucionals, les televisions privades amb concessió i les televisions locals amb autorització administrativa.

Per a edificis construïts a partir de l'entrada en vigor de l'Ordre ITC/1077/2006, de 6 d'abril, s'obliga que els projectes tècnics incloguin els elements necessaris per a la recepció dels canals de TDT amb habilitació legal i previsió de cobertura a la ubicació de l'edifici, de manera que la instal·lació posterior de la ICT pugui incorporar realment els canals que hagin entrat en funcionament fins a aquell moment.

Com puc saber si un instal·lador està autoritzat?

Hi ha diverses maneres de saber si un instal·lador està autoritzat:

 • Demanant-li l’acreditació que facilita la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació als instal·ladors habilitats.
 • Tot instal·lador inscrit al Registre disposa d'adhesius per col·locar al seu establiment.
 • En aquest mateix lloc web, a l'apartat consulta d’instal·ladors.

OFICINA TECNICA Y TALLER

Ctra. Vilassar de Dalt 130, 08330 PREMIÀ DE MAR (BARCELONA)

93 751 78 32 - 605 86 57 17